Forskning och tillverkning

Expertkunnande inom forskning och tillverkning

Utveckling av biosimilarer

Amgen är ett ledande bioteknikföretag och har bidragit till att utveckla processerna för tillverkning av biologiska läkemedel.

Amgen deltar i alla steg av kedjan, med toppmoderna forsknings- och tillverkningsanläggningar och strikt kvalitetskontroll. Målet är att erbjuda patienter behandling med läkemedel av högsta kvalitet.1

Utvecklingen av biosimilarer är lång och kostsam jämfört med generika. Generiska läkemedel behöver inte genomgå klinisk prövning. Det räcker med att visa att läkemedlet har samma kvantitativa och kvalitativa sammansättning som originalläkemedlet och är terapeutiskt likvärdigt. Biosimilarer måste däremot genomgå omfattande jämförande kliniska prövningar.

Dessutom är det en komplex process att tillverka biosimilarer, på samma sätt som att tillverka alla innovativa biologiska läkemedel.

  Generika Biosimilarer Biologiska läkemedel
Utveckling
Vetenskaplig svårighet Låg2   Hög2
  Biosimilaritet  
Tid Kort   Lång
(3-4 år)3 ~ 8 år3 (10+ år)4
Kostnad Låg(<$5M)   Hög(<$1,2 miljarder )
Bioekvivalens3 ~$200 M3 Fullständig klinisk utveckling4
Tillverkning
Tillverkningsprocess Enkel, kort4   Lång, komplex4
  Komplex  

 1. http://www.amgenbiosimilars.com/fr-fr/our-products/clinical-trials/
 2. Camacho LH, et al. Cancer Med. 2014;3:889-899.
 3. Federal Trade Commission. Emerging Health Care Issues: Follow-on Biologic Drug Competition. Published June 2009.
 4. Ventola CL. P T. 2013;38:270-87. Hämtat 27 februari 2018, http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(16)30093-2/references

Kliniska prövningar designas med tanke på de viktigaste populationerna

Till skillnad från generiska läkemedel måste biosimilarer genomgå kliniska fas III-prövningar. Prövningarna genomförs i viktiga patientgrupper och med användning av känsliga effektmått för att upptäcka eventuella skillnader jämfört med referensläkemedlet. För varje skillnad som eventuellt upptäcks ska det sedan visas att denna skillnad inte är kliniskt relevant.

Klinisk utveckling av biosimilarer börjar med studier för att visa att farmakodynamik och farmakokinetik är jämförbara med referensproduktens. Dessa data kompletteras sedan med en större klinisk jämförelse i form av minst en fas III prövning för att bekräfta motsvarande säkerhet och effekt hos biosimilaren vid användning hos patienter. Tillverkare av biosimilarer måste visa att deras läkemedel har motsvarande egenskaper, effekt och säkerhet som originalläkemedlet. Den kliniska studien ska vara upplagd för att kunna detektera potentiella skillnader mellan biosimilar och referensläkemedlet.

Kliniska prövningar av biosimilarer bör ha känsliga effektmått i stället för att samma prövningar genomförs som för originalläkemedlen. För onkologiska biosimilarer är fullständigt behandlingssvar och totala svarsfrekvenser de effektmått som föredras för att visa biosimilaritet.1 Även doseringen av biosimilarer är viktig, i synnerhet för läkemedel som administreras under lång tid. Doserna bör alltid överensstämma mellan biosimilarer och originalläkemedel. 2

Amgens kliniska utvecklingsprogram är utformat för att ge robusta och noggranna data för de viktigaste patientgrupperna, med de känsligaste effektmåtten för biosimilaritet. Därför kan sjukvårdspersonal och patienter känna sig trygga när man väljer Amgens biosimilarer. 3

Amgens kliniska prövningsprogram¹
Biosimilar Studie Status
ABP 980 HER2+ tidig bröstcancer slutförd
ABP 215 Avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) slutförd
ABP 798 Non-Hodgkin-lymfom Rekrytering pågår
Medelsvår till svår reumatoid artrit (RA) Rekrytering pågår
ABP 710 Medelsvår till svår reumatoid artrit (RA) Rekrytering pågår
ABP 501 Medelsvår till svår plackpsoriasis slutförd
Medelsvår till svår reumatoid artrit (RA) slutförd
Medelsvår till svår reumatoid artrit (RA; långsiktigt) slutförd

 1. http://info.zs.com/thefirstline/a-new-era-of-biosimilars-in-oncology-four-themes-from-esmo-2017. Senast läst i november 2017.
 2. Cronstein B et al. Clinical Advances in hematology&oncology 2015. http://www.hematologyandoncology.net/. Senast läst i november 2017.
 3. http://www.amgenbiosimilars.com/fr-fr/our-products/clinical-trials/

Amgen investerar i effektiv tillverkning

Tillverkningen av både innovativa biologiska läkemedel och biosimilarer är en egenutvecklad flerstegsprocess som är noga kontrollerad och reglerad för klinisk överensstämmelse.1 Biosimilars Komplexa biologiska läkemedel, till exempel monoklonala antikroppar, är känsliga för tillverkningsförhållandena.2 Bland annat metoderna för att rena cellinjen och de råvaror som används kan påverka de så kallade posttranslationella modifieringarna, som avgör den biologiska molekylens slutliga form – även om proteinsekvensen är densamma som i originalläkemedlet. Detta kan påverka viktiga egenskaper som verkningsmekanism, biotillgänglighet, immunogenicitet eller bindning (effekt).2 Tillverkningsprocessen är en av de stora utmaningarna vid utveckling av biosimilarer och biologiska läkemedel eftersom varje liten förändring kan leda till variationer i tillverkningen. 3

Amgen tillämpar samma höga kvalitetsstandarder för våra biosimilarer som för våra innovativa biologiska läkemedel. För att kunna garantera tillverkning av högsta kvalitet och tillförlitliga leveranser samt undvika variationer använder vi samma toppmoderna tillverkningsanläggningar för alla våra produkter.

 1. AL-Sabbagh et al. Development of Biosimilars. Seminars in Arthritis and Rheumatism 2016;45:S11-S18.
 2. Amgen, Clinical and scientific considerations for Biosimilars 2016 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273230015301483
 3. Cronstein BN. The Benefits and Drawbacks of Biosimilars. Clinical Advances in Hematology & Oncology. 2015;13(10):639-41. Hämtat i november 2017 från http://www.hematologyandoncology.net/.

Amgen tillämpar strikta kvalitetskontroller

Kvalitetsproblem är den vanligaste orsaken till att tillverkare måste stoppa eller minska takten på produktionen. Detta kan ha allvarliga följder för patienternas hälsa och är därmed ett folkhälsoproblem som behöver lösas.1, 2, 3 Brist på receptbelagda läkemedel är ett växande problem i hela världen som kan ha betydande konsekvenser.4

Biosimilars    Leveransstörningar kan påverka sjukvårdspersonalens  beslut Biosimilars    … och kan påverka patienter direkt
 • Ransonering av behandlingar
 • Potentiell fördröjning innan behandlingen påbörjas
 • Byte till andra behandlingsalternativ
 • Potentiella skillnader när det gäller immunogenicitet och biverkningar
 • Svårigheter att spåra biverkningar
 • Förskrivning av behandlingar man inte känner till
 • Potentiell risk för fel administrering
 • Ökad arbetsbelastning på grund av byte av behandlingar eller ändrade strategier för lagerhållning
 • Ökade sjukvårdskostnader
 • Potentiella förseningar av initiering/fortsättning av behandlingar
Amgens mål är excellens inom bioteknologisk tillverkning och tillämpning av kvalitetskontroller i varje steg. Över 250 kvalitetskontroller görs för varje biosimilar. Dessutom görs kontinuerliga djupanalyser av tillverkningsresultaten för att säkerställa överenstämmelse.5 Biosimilarerna har dessutom stärkt vår kapacitet inom utveckling och tillverkning av biologiska läkemedel genom de processer vi har varit tvungna att utveckla och införa för utveckling och tillverkning av biosimilarer. Det innebär att Amgen kan erbjuda patienterna behandlingsalternativ med ännu större pålitlighet.

Vi har ett kvalitetsstyrningssystem (QMS) för hela vår leveranskedja för att säkerställa de högsta standarder och kontinuitet. Målet med QMS är att
 • Skapa de nödvändiga förutsättningarna för tillverkning av produkter med den kvalitet och funktionalitet som du har kommit att förvänta dig av Amgen
 • Upprätta och upprätthålla kontroll över processprestanda och produktkvalitet
 • Skapa förutsättningar för kontinuerlig förbättring
Tack vare vårt QMS kan vi övervaka viktiga resultat- och kvalitetsparametrar och tillämpa statistiska kontrollgränser baserat på historiska resultat. Dessutom ger QMS möjlighet till
 • Att urskilja trender i produkt- och processdata med tvärfunktionell granskning av testdata vid produktsläpp/leverans
 • Att identifiera och reagera på trender under tillverkningen
 • Kontinuerlig processverifiering
 • Årlig produktöversyn
 • Utvärdering av stabiliteten hos produkter som tillverkas.
Biosimilars

 1. Van Trieste. BioPharm International 2017;26:9
 2. Pauwels K et al. PLOS One 2016;10(3):e0119322
 3. Amgen, Clinical and scientific considerations for Biosimilars; 2016
 4. Mica A et al. Steps to ensure adequate supply of biological medicines: considerations for the healthcare provider Generics and Biosimilars Initiative Journal (GaBI Journal). 2013;2(3):136-43.
 5. Amgen Biosimilars. Quality Processes for Medicines. Investing in high-quality manufacturing. Hämtat 20 februari 2018 från http://www.amgenbiosimilars.com/manufacturing/quality-processes-for-safe-medicines/

Leveranssäkerhet

Tillförlitliga leveranser av läkemedel till patienterna är en prioritet för oss. Under våra 40 år som bioteknikpionjär inom innovativa biologiska läkemedel har vi utarbetat processer och kontrollsystem för att eliminera risken för leveransavbrott. Amgen har kontroll över hela leveranskedjan. Det innebär att vi kan:

 • minimera risken för leveransavbrott
 • säkerställa att råvaror alltid finns att tillgå
 • konsekvent tillverka innovativa biologiska läkemedel och biosimilarer med samma höga standard
 • leverera våra läkemedel till de patienter som behöver dem, när de behöver dem
 • göra exakta prognoser och anpassa tillverkningen så att vi alltid kan ha tillräckliga lager för att möta efterfrågan
På grund av vår effektiva kontroll av leveranskedjan har vi en stark statistik på cirka 99 procent för pålitliga och kompletta läkemedelsleveranser i tid under de senaste 5 åren i Europa.1 Biosimilars
*On Time and In Full (OTIF) är en branschstandard för att mäta leveranseffektiviteten till våra kunder.
**Återstående 1 % utgörs av returer och skadade produkter och leder varken till leveransstörningar eller konsekvenser för patienter.


Hela vår verksamhet genomsyras av strävan efter excellens och att ständigt upprätthålla och förbättra våra resultat.

 1. Amgen, arkivdata

Anpassning till de specifika krav biosimilarer ställer

Ökad tillgänglighet för patienterna och ökad användning innebär att efterfrågan på biosimilarer skiljer sig från efterfrågan på innovativa läkemedel1, vilket kan ställa ytterligare krav på tillverkning och logistik.

För att våra biosimilarer säkert ska nå varje patient, varje gång de behövs, har vi infört kompletterande processer för att hantera svängningarna i efterfrågan och produktionsvolym. Dessutom kommer Amgen att producera och bygga upp reservlager* med läkemedel för att klara leveranserna om efterfrågan plötsligt ökar. Mindre produktionssatser med kortare intervaller ger de förutsättningar som behövs för att vi ska kunna hålla reservlager och klara hanteringen av utgångsdatum. Detaljövervakning av efterfrågan gör att vi kommer att kunna reagera omedelbart genom en manuell anpassning av produktionen vid behov, så att läkemedlet alltid finns att tillgå.
Biosimilars
* Reservlager: läkemedel som tillverkas i överskott i förhållande till efterfrågan och lagras för att täcka eventuella oförutsedda toppar i efterfrågan

 1. IMS, Shaping the biosimilars opportunity: A global perspective on the evolving biosimilars landscape. Hämtad den 18 april 2018 från https://weinberggroup.com/pdfs/Shaping_the_biosimiliars_opportunity_A_global_perspective_on_the_evolving_biosimiliars_landscape.pdf

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal.

Nej, jag är inte Vårdpersonal